CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Beleidsverklaring

BELEIDSVERKLARING

De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd ten aanzien van kwaliteit:

  • De kwaliteit van de werkzaamheden moet voldoen aan de hieraan gestelde eisen.
  • Het kwaliteitssysteem moet voldoen en blijven voldoen aan:

– EN-ISO/IEC 17020:2012 type A
– EN-ISO/IEC 17021-1:2015
– EN-ISO/IEC 17065:2012
en binnen de scope van activiteiten geldende certificerings – of inspectieschema’s:

– TCVT schema’s
– Interoperabiliteit (IOD2016 + ERA) inclusief hieraan gerelateerde NB-Rail documenten
– VCA
– VA-keur

  • De geleverde kwaliteit vormt een basis voor het aangaan en onderhouden van duurzame relaties met klanten vanuit een zakelijke en klantgerichte opstelling.
  • De bereikte deskundigheid van het personeel wordt onderhouden en vergroot om blijvend toegevoegde waarde aan de klant te kunnen leveren.

Om invulling te kunnen geven aan deze uitgangspunten zijn enerzijds middelen, tijd en faciliteiten nodig en anderzijds is samenwerking en overleg met alle betrokkenen  onontbeerlijk.  Daarom wordt er voldoende aandacht besteed aan het opleiden en trainen van  medewerkers en worden ook klanten gehoord om tot een afgestemde dienstverlening te komen. CERTIFER HHC/DRS is een commerciële onderneming De winst van de onderneming wordt voor een belangrijk gedeelte geïnvesteerd in de opleiding, training en doorontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast neemt CERTIFER HHC/DRS haar verantwoordelijkheid door participatie in allerlei overleggen en commissies die betrokken zijn bij normalisatie en harmonisatie (waaronder bijeenkomsten van NB-Rail), zonder hier kosten voor in rekening te brengen.

Er is gekozen voor integrale kwaliteitszorg. Dit is een continu proces waarbij door kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging gestreefd  wordt naar kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt een ondernemingsplan opgesteld met concrete doelstellingen.  Deze doelstellingen worden per kwartaal geëvalueerd. Gereedschappen voor verbeteringen zijn onder andere het meldingssysteem, de management review en de interne – en externe audits.

Het kwaliteitshandboek zoals weergegeven in Quality Insight (QI) geeft de bedoelingen van CERTIFER HHC/DRS juist weer.

De Managing Director en de managers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de kwaliteitssystemen en het behouden van accreditatie. De Managing Director is aangewezen als directievertegenwoordiger voor het kwaliteitsmanagementsysteem.

De Managing Director is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle middelen die benodigd zijn om het gewenste kwaliteitsniveau  te behalen en accreditatie mogelijk te maken en te behouden. Hoe CERTIFER HHC/DRS haar onafhankelijkheid waarborgt staat omschreven in de verklaring “Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit.

Februari 2023

Jean-Marc Dupas
Managing director CERTIFER HHC/DRS