CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Policymeddelande

POLICYMEDDELANDE

Följande principer har utformats med avseende på kvalitet:

 • Arbetets kvalitet ska motsvara de krav som ställts på det.
 • Kvalitetssystemet ska uppfylla och fortsätta att uppfylla:
  • EN-ISO/IEC 17020:2012 typ A
  • EN-ISO/IEC 17021-1:2015
  • EN-ISO/IEC 17065:2012
 • och den certifiering eller de inspektionsscheman som är tillämpliga inom aktiviteternas omfattning:
  • TCVT-scheman
  • Interoperabilitet (IOD2016 + ERA) inklusive relaterade dokument för NB-Rail
  • Checklista rörande säkerhet/hälsa/miljö för konsulter (SCC/holländska: VCA)
  • Kvalitetsmärkning för säker arbetsutrustning (Dutch: VA)
 • Den kvalitet som levereras är en grund för att etablera och bibehålla bestående relationer med kunder baserat på ett kommersiellt och kundorienterat tillvägagångssätt.
 • Den expertis som uppnåtts av personalen bibehålls och förbättras för att alltid förse kunder med ett mervärde.

För att implementera dessa principer, krävs å ena sidan, resurser, tid och anläggningar, och å andra sidan, ett samarbete och samråd med samtliga aktieägare som är ovärderligt. Det är skälet till att lämplig uppmärksamhet läggs på utbildning av personal, och kunders synpunkter för att åstadkomma en koordinerad tjänst. CERTIFER HHC/DRS är ett kommersiellt företag. Företagets vinster investeras i stor utsträckning i utbildning och vidareutveckling av dess personal. Dessutom, tar CERTIFER HHC/DRS sitt ansvar genom att delta i olika konsultationer och kommittéer inom standardisering och harmonisering (inklusive NB-Rail möten), utan att debitera några avgifter.

Företaget har valt en omfattande kvalitetssäkring. Detta är en kontinuerlig process där kvalitetsförbättringar är målet genom att åstadkomma kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. En affärsplan med konkreta mål skapas årligen. Dessa mål utvärderas varje kvartal. Förbättringsverktygen inkluderar rapporteringssystem, ledningens granskning samt interna och externa revisioner. Kvalitetshandboken som visas i Quality Insight (QI) speglar intentionerna hos CERTIFER HHC/DRS på ett korrekt sätt.

VD och chefer är ansvariga för underhåll av kvalitetssystemet och bibehållande av ackreditering. VD är utsedd som ledningens representant för kvalitetshanteringssystemet.

VD är ansvarig för att tillgängliggöra alla de resurser som krävs för att åstadkomma den önskade kvalitetsnivån och för att möjliggöra och bibehålla ackrediteringen. Hur CERTIFER HHC/DRS säkerställer sitt oberoende beskrivs i meddelandet om oberoende, opartiskhet och integritet.

Januari 2022

 

Huib Oostdijk (ingenjör)
VD, CERTIFER HHC/DRS