Taal: klant login

HHC today

06-2016 HHC/DRS Inspecties B.V. gaat zelfstandig verder.
Afgelopen vrijdag 10 juni is er tus...

Activiteiten

HHC/DRS Inspecties BV is actief in 2 werkvelden;

- certificering, keuring en inspectie van hijs- en hefwerktuigen zoals...

Klant login

HHC/DRS biedt u de mogelijkheid om in uw eigen klant login te beheren. Alle inspectie gerelateerde documenten zijn voor u digitaal beschikbaar...

HHC today

 

06-2016 HHC/DRS Inspecties B.V. gaat zelfstandig verder.

 

Afgelopen vrijdag 10 juni is er tussen HHC/DRS en Aboma een intentieverklaring ondertekend

waarin vastgelegd is dat HHC/DRS Inspecties B.V. vanaf midden juli geen onderdeel meer uit zal maken van Aboma Holding B.V.

De handelsnaam Aboma Rail wordt vervangen door HHC Rail.

 

 

HHC/DRS gaat in zijn geheel zelfstandig verder vanuit onze vestiging in Noord-Scharwoude met dezelfde scope van dienstverlening en belangrijker: met hetzelfde team.

 

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij uw vertrouwde aanspreekpunten.

 

 07-2015 HHC/DRS erkend lid Nordisk Referensgrupp för Sparburna Arbetsmaskiner 

 

Met ingang van 01-07-2015 is Aboma Rail lid van de Nordisk reference groep voor spoorvoertuigen. Hiermee geven we blijk aan en zien onze rol bevestigd voor de jaren lange ervaring met keuring en toelating in de Scandinavische Landen zoals Denemarken, Zweden Noorwegen en Finland. Deze reference groep heeft tot doel de regelgeving rondom inzet en toelating van deze Spoormachines op elkaar af te stemmen.

 

 

12-2014 Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten web portal


Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn er op het klantportaal van HHC DRS / Aboma Rail zijn een aantal (nieuwe) functionaliteiten gewijzigd en toegevoegd.
Deze functionaliteiten zijn:

 • Zoekfunctionaliteit bij elk overzicht.
 • Export mogelijkheid van zoekresultaten naar Excel..
 • Standaard instellingen uitbreiden met kolomselectie per overzicht.
 • Herstellen van de standaard instellingen.
 • Kolommen in te delen in elke gewenste volgorde.
 • Nieuw overzicht voor eigen documenten door de klant zelf te uploaden.
 • De volgende bestandsextensies in bovengenoemd nieuw overzicht zijn mogelijk:
    - .jpg
    - .gif
    - .png
    - .xls
    - .xlsx
    - .doc
    - .docx
    - .pdf

Naast de hierboven genoemde nieuwe functionaliteiten blijven de bestaande bewerkfuncties in tact. Dit zijn o.a.:

 • de mogelijkheid tot het zelf kunnen bewerken van de benamingen van documenten.
 • het kunnen verwijderen van regels / documenten uit elk overzicht.
 • het geven van een emailmelding bij het verschijnen van een nieuw document aan uzelf of andere personen in uw organisatie.

We hebben gemeend de laatste meldingen leeg te maken zodat u dit eenmalig opnieuw aan de juiste personen in uw organisatie dient toe te kennen.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd en kunnen in het vervolg door u zelf worden ingesteld of aangepast.

Voor vragen blijven wij uiteraard beschikbaar.

 

01-2014

LET OP!

Met ingang van 1 januari 2014 is onze postbus 75 adres opgeheven.

 

Alle post van onze debiteuren en crediteuren mag verzonden worden naar:

Postbus 141 6710 BC te Ede.

 

Alle overige post gericht aan HHC/DRS Inspecties BV of Aboma Rail mag naar ons kantooradres:

de Kokkel 4a, 1723HX te Noord-Scharwoude. 

 

12-2013  Uitvoering weerstandmeting Railinfra materieel.

In navolging op de invoering en inwerkingtreding van de het vernieuwde TCVT certificatieschema W5 worden de weerstandmetingen zoals vermeld in de onderstaande van toepassing zijnde normenreeks uitgevoerd conform EN 50153:2002 (UIC533)

 • EN 14033 Rail gebonden machines (max. 50mOhm)
 • EN 15746 Rail / weg voertuigen (max. 150mOhm)
 • EN 15954 Rail aanhangers (max. 150mOhm)
 • EN 15955 Uitneembare railmachines. (max. 150mOhm)

 

Waarom deze meting?

Deze weerstandmeting vindt plaats vinden om vast te stellen of

de verbinding(en) tussen voertuig body en spoorstaaf voldoende

instaat zijn om bij aanraking of als gevolg van breuk van de bovenleiding de spanningen zonder gevaar af te kunnen voeren waardoor afschakeling van spanning te allen tijde gewaarborgd is. Hierdoor is en blijft de veiligheid en gezondheid van mens en machine gewaarborgd.

 

Hoe wordt gemeten?

De meting wordt uitgevoerd met een spanning van max. 50V en een constante stroom van 50 Ampère. De weerstand- waarde mag hierbij max. 0,05/ 0,15 Ohm bedragen. Deze metingen worden daarom uitgevoerd met een speciale weerstandsmeter passend voor deze werkzaamheden.

Verslaglegging vindt separaat plaats in een rapport dat ter plaatse uitgeprint wordt en/of digitaal beschikbaar is via onze weblog in PDF formaat ten behoeve van uw onderhouds-registratie en aantoonbaarheid.

Kosten voor uitvoering van de meting bedragen € 65,-- per voertuig/eenheid.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Zie onze link PDF Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-2012 NDO onderzoek in eigen beheer.

Onlangs is door HHC/DRS de eerste NDO opdracht in eigen beheer uitgevoerd. In toenemende mate is de vraag naar deze dienstverlening bij ons neergelegd waardoor we hebben besloten dit in eigen beheer te gaan uitvoeren. Na een afgeronde fase van training en opleiding kunt u vanaf heden bij ons terecht voor de uitvoering van oppervlakte onderzoek middels penetrant onderzoek en magnetisch onderzoek maar ook voor optisch onderzoek middels camera of diktemeting. Ultrasoon onderzoek zal voor de toepassing in de railbranche op korte termijn volgen. Graag lichten wij u deze tak van dienstverlening verder aan u toe. 

 

04-2012 Symposium Railinframachines geslaagd.

Het TCVT symposium over de invoering van het schema W5-01 Keuring Railinframachines op 17 april jl. was geslaagd. 40 belangstellenden waren op bezoek bij Volker Rail Materieel te Dordrecht en werden bijgepraat over de wijzigingen in het certificatieschema en de nog op handen zijnde wijzigingen in Europees verband. Aansluitend aan het Symposium werden een aantal rail infra machines bekeken en werden keuringspunten besproken.

Het symposium was bedoeld om betrokkenen bij te praten over de inhoud van het in 2011 reviseerde keuringsschema W5-01. Presentaties van Harm Steenkamp (ProRail), Rene Bak (AbomaRail), Arthur Carlebur (NEN) en Huib Oostdijk (VSM) geven een beeld van de theorie en de praktijk van keuren van de railinframachines. De belangstellenden waren afkomstig van opdrachtgevers, aannemerij en keuringsinstellingen. Gezien het animo wordt een dergelijke bijeenkomst in de loop van 2012 herhaald. U kunt zich hiervoor uiteraard aanmelden bij onze Manager BU Rail; via info@hhcdrs.nl.

 

 

04-2012 Aboma Symposium "Innovatie in Veiligheid" goed bezocht.

Afgelopen woensdag vond het symposium "Innovatie in Veilgheid" plaats in het Cinemec theater in Ede. De opkomst was groot en daardoor een succes mede ingegeven door het afscheid van oud-directeur Kees Pasmooij. Met de presentatie van Harry Hertsenberg werd duidelijk dat Aboma een bredere weg inslaat dan alleen veiligheid.

Hier kunt u de presentatie die Harry Hertsenberg gaf tijdens het symposium Innovatie in veiligheid op 29 maart jongstleden nog eens nalezen.

http://www.aboma.nl/static/cms_page_media/277/Presentatie%20Harry%20Hertsenberg%20Aboma_kleineversie.pdf

 

 

01-2012 IVW Rail wordt ILenT

De VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) fuseren. Vanaf 1 januari 2012 vormen zij samen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De fusie komt voort uit de herschikking van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat (VenW). Dat heeft geleid tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De ILT is onderdeel van IenM.

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Behalve op naleving van wet- en regelgeving op het terrein van IenM, ziet de ILT ook toe op naleving van wet- en regelgeving van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (nucleair en straling) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bouwen en wonen).

De inspectiestaat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving.

De ILT staat onder leiding van de inspecteur-generaal Jenny Thunnissen. De unit Rail- en wegvervoer blijft onder leiding van Willem de Haan.

 

01-2012 Harry Hertsenberg nieuwe directeur.

Per 1 januari 2012 is Harry Hertsenberg formeel benoemd tot statutair directeur van Aboma Holding bv en bijbehorende werkmaatschappijen waaronder HHC/DRS Inspecties BV. Per gelijke datum treedt Kees Pasmooij terug uit die functie.

Kees Pasmooij geeft daarmee het Aboma-stokje na 25 jaar over aan Harry Hertsenberg, die al sinds februari 2011 als operationeel directeur verbonden was aan Aboma.

 

09-2010 HHC/DRS erkend door KIWA en TNO voor keuring IBC's

Vanaf heden is HHC/DRS Inspecties BV erkend om KIWA en TNO keuringen te verrichten op stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie tot 3M3. Deze opslag- en afleverinstallaties die we in de praktijk kennen als IBC's en worden veelvuldig gebruikt bij het materieel dat wij dagelijks inspecteren. Op verzoek van onze klanten hebben wij ons met positief resultaat laten toetsen door KIWA Nederland BV om uit naam van KIWA deze IBC's te kunnen keuren. Deze verplichte keuringen verzorgen wij dan ook graag voor u. Graag geven wij u meer informatie over de mogelijkheden hiertoe.

 

 

 

06-2010 HHC/DRS schaalt aanwijzing IVW Rail op naar EU NoBo.

In aanvulling op de reeds aanwezige aanwijzingsbeschikking voor voertuigtoelating volgens de Spoorwegwet heeft HHC/DRS Inspecties BV onlangs een uitbreiding hierop ontvangen van Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie RAIL. Hiermee zijn wij instaat om tegen tegen de Europese Richtlijnen en bijbehorende TSI's voertuigen te toetsen en te certificeren. Daarmee is een belangrijke stap gezet om onze dienstverlening op Europees vlak te kunnen blijven continueren en uit te breiden. Op onderstaande foto ontvangt directeur René Bak het certificaat uit handen van IVW Rail afdelingshoofd Dhr. Willem de Haan.

 

05-2010 Keuringen HHC/DRS ook geaccepteerd in Belgïe.

Met de publicatie (nr. 64) van een wetswijziging in het Belgische staatsblad van 25-02-2010 is er een belangrijke wijziging gekomen ten opzichte van het bestaande keuringsregiem in Belgïe. Sinds deze datum worden een keuringen van Hijs- en hefwerktuigen uitgevoerd door een geaccrediteerde en erkende of gelijkwaadige keuringsinstelling uit de EU (HHC/DRS) geaccepteerd in Belgïe. Voorwaarde is dat de machine of werktuig ten hoogste 3 maanden aaneengesloten in Belgïe verblijft of werkzaam is. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons kantoor.

 

04-2010 HHC/DRS overgenomen door Aboma Keboma.

Op donderdag 15 april 2010 ondertekenden Kees Pasmooij en René Bak een Letter of Intent. Deze houdt in dat Aboma+Keboma met terugwerkende kracht per 1 januari jongstleden de bedrijven HHC/DRS en RCS Europe overneemt. De werkzaamheden van deze bedrijven liggen op het terrein van inspectie, keuring en certificatie van hijs- en hefwerktuigen en toelating van voertuigen, machines en equipement ingezet in de railinfra met als werkterrein Europa.

De werkzaamheden blijven onder eigen naam plaatsvinden vanuit de huidige vestiging in Noord-Scharwoude. René Bak en zijn medewerkers zullen ook in de toekomst aan HHC/DRS verbonden blijven. Beide partijen zijn erg blij met deze overname, de bedrijven passen goed bij elkaar en vullen elkaar aan. De werkzaamheden in de railwereld zullen in deze combinatie verder worden uitgebouwd.

Aboma+Keboma verstevigt met deze acquisitie haar marktpositie, met name in de wereld van railinfra. Het past in de strategie van Aboma+Keboma zich verder te specialiseren in de veiligheid in de bouw en (verticaal) transport. De portfolio op het gebied van veiligheidskeuringen, advies en certificering krijgt hiermee een welkome aanvulling.

HHC/DRS zal haar werkzaamheden op de gebruikelijke, flexibele en klantgerichte wijze blijven uitvoeren zoals u van ons gewend bent. Met deze samenvoeging kan HHC/DRS een veel breder scala aan diensten aanbieden aan haar klanten.

 

04-2010 IVW draagt beheer veiligheidstaken over.

Per 1 april 2010 draagt IVW het beheer veiligheidstaken over aan de Stichting railAlert. Reden: de functies Leider Werkplekbeveiliging en Veiligheidsman zijn bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 2009 uit het besluit spoorwegpersoneel geschrapt. De eisen waaraan LWB en VHM moeten voldoen blijven vooralsnog conform de eisen zoals die in het Besluit Spoorwegpersoneel waren opgenomen. Het betreft eisen t.a.v. de medische- en psychologische geschiktheid, eisen t.a.v algemene kennis en bekwaamheid. Ook keuringen en beoordelingen blijven op dezelfde wijze gehandhaafd en worden door dezelfde certificerende- en keuringsinstellingen uitgevoerd. Het toezicht op deze instellingen valt vanaf 1 april 2010 onder verantwoordelijkheid van railAlert.

 

02-2010 Inspectie luchtketels spoorvoertuigen door HHC/DRS.

Op verzoek van onze klanten hebben wij invulling gegeven aan de verplichte inspecties van luchtketels gebruikt voor o.a. remsystemen van railmaterieel. De basis hiervan is de Europees gehamoniseerde norm EN286-3. Deze norm is in EU verband uitgangspunt voor de periodieke inspectie van luchtketels waardoor onze inspectieverklaringen EU wijt geaccepteerd zijn als beoordelingsstandaard. HHC/DRS heeft geïnvesteerd in de middelen om deze inspecties te kunnen uitvoeren en om onze dienstverlenging nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden hieromtrent.

 

12-2009 HHC/DRS erkend door RDW.

Ten behoeve van het creëren van een veilige werkplek voor haar steekproef inspecteurs heeft RDW eisen gesteld aan de hefbruggen van de APK keurende bedrijven. Voor de keuring van een hefbrug dient het keurende bedrijf erkend te zijn door de RDW. Om invulling te geven aan deze behoefte bij onze klanten heeft HHC/DRS zich onlangs met positief resultaat laten beoordelen door de RDW. Hierdoor zijn wij instaat de hefbruggen bij APK keurende bedrijf te inspecteren. Wij informeren u hierover graag ; info@hhcdrs.nl.

 

11-2009 HHC/DRS keurt SCM diefstalbeveiliging.

In samenwerking met SCM keurt HHC/DRS SCM antidiefstalbebeiligingen voor bouwmaterieel volgens module WM03. Hiermee wordt in een grote behoefte van onze klanten voorzien en kan dit eenvoudig bij de jaarlijkse keuring van uw materieel worden meegenomen. Hiermee blijft de verzekeringsdekking waarbij een jaarlijkse controle van het systeem noodzakelijk is in stand en blijven kosten beperkt. Wij informeren u hier graag over; info@hhcdrs.nl.

 

10-2009 Ministerie van SZW zet stelselwijzigingen door.

Op het onlangs gehouden symposium van het Min. van SZW presenteerde zij haar visie en de voortgang van het wijzigen van het stelsel voor certificatie en aanwijzing voor de uitvoering hiervan door inspectie- en certificatie instellingen. Met deze vernieuwing geeft SZW een betere invulling aan de spelregels voor uitvoering van certificatie door private instellingen in de publieke sector. Belangrijk onderdeel van dit symposium was de presentatie van een nieuwe website met betrekking tot dit onderdeel; http://home.szw.nl/certificatie.

 

08-2009 IVW Rail spreekt zich uit over algehele ATB plicht.

In een brief van IVW toezichteenheid Rail wijst zij op een voorgenomen wijziging van de Regeling Keuring Spoorvoertuigen. DE strekking van de wijziging is het creëren van de verplichting tot het voeren van een vorm van ATB voor ALLE treinen die sneller dan 40 km/h kunnen en mogen rijden. Voor verdere info kunt u zich wenden tot ons kantoor.

 

08-2009 HHC/DRS ontvangt aanwijzingsbeschikking van SZW voor nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Vanwege de vervanging van de Machinerichtlijn 98/37/EG naar de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG welke in werking treedt op 29-12-2009 heeft HHC/DRS voor haar certificeringsactiviteiten een nieuwe aanwijzingsbeschikking gekregen. Hiermee kunnen wij u als klant ook in de toekomst op correcte wijze blijven bedienen.

 

05-2009 HHC/DRS ontvangt erkenning inspectie ATB-e en ATB vv.

Na een positieve auditering van de Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail is HHC/DRS erkend voor de inspectie van het nieuwe ATBe systeem dat wordt opgebouwd op onderhoudsvoertuigen, historische voertuigen en rangeerlocomotieven. ATB vv is geïntergeerd in dit systeem.

 

03-2009 HHC/DRS presenteert zich op de Railtech.

Al enige jaren neemt HHC/DRS deel aan de RailTech, zo ook in 2009. Wij bedanken al onze klanten en relaties voor hun komst en de leuke gesprekken en kunnen terug kijken op een geslaagde beurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17-12-2008 Audit Raad voor Accreditatie 2008.

Zoals gebruikelijk wordt ook HHC/DRS tenminste 1x per jaar door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd op onafhankelijkheid, integriteit, correct functioneren van kantoor en correcte uitvoering van de inspectiewerkzaamhedenheden op locatie. Deze audit heeft afgelopen week plaats gevonden waarbij het de vermelding waard is dat er GEEN NCF's (afwijkingen) zijn vastgesteld.

Een uitstekende prestatie van ons team!

 

12-2008 Nieuwe dienstregeling spoor vergt nieuwe methode schouw.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe dienstregeling per 14-12-2008 hebben de 3e proces spooraannemers, BAM Rail, Strukton Rail en VolkerRail een nieuwe methode van schouw ingebruik genomen. Dit betreft het schouwen van de infra middels opname van videobeelden vanuit rijdende voertuigen gekoppeld aan een geavanceerd GPS plaats bepalingssyteem. De beoordeling van de wijzigingen aan reeds bestaande voertuigen in relatie tot de Regeling Keuring Spoorvoertuigen (RKS) werd door HHC/DRS uitgevoerd.
28-11-2008 HHC/DRS beproeft eerste ATB-E systeem.

Een van de eerst geïnstalleerde ATB-E systemen is recent door HHC/DRS onderzocht en beproefd. Dit betreft de controle op correcte inbouw volgens voorschriften LRRE en het correct functioneren van de interfaces met de machine. Op basis van de positieve bevinden kan de slijptrein van SPENO vanaf 01-01-2009 zelfstandig blijven rijden op de Nederlandse hoofdsporen van ProRail. HHC/DRS verzorgde tevens de wijziging van het Inzetcertificaat bij IVW Rail.

11-2008 Gebr. van 't Hek 5x SANY Rupshijskraan.
In de afgelopen maanden heeft Aannemingsbedrijf Gebr. van 't Hek in totaal 5 nieuwe SANY rupshijskranen besteld. Op basis van de goede ervaringen met de eerste twee 50 tonners zijn er een 100 tonner en nog twee 50 tonners besteld deels ter uitbreiding en vervanging van de bestaande kraan en funderingsmachine vloot. Om de machines zo breed mogelijk te kunnen inzetten tekende HHC/DRS voor de ingebruikname keuring van de machines voor hijs- en funderingswerkzaamheden.
09-2008 Eerste TSI Noise meetingen op testlocatie Susteren.

Om invulling te geven aan de Conventionele Interoperabiliteitsrichtlijn (2001/16/EG) zijn door HHC/DRS de eerste TSI Noise metingen uitgevoerd op de door ProRail beschikbaar gemaakte testlocatie te Susteren. De betreft dan de metingen van passage geluid, geluid bij optrekken en afremmen, stationair geluid en cabine geluid. De metingen zijn verplicht voor alle (nieuwe) spoorvoertuigen die onder de interop richtlijn(en) vallen.

20-02-2008 HHC/DRS goes https.

Zoals u wellicht weet is een groot deel van onze processen gedigitaliseerd. Hiervoor maken wij gebruik van een webbased applicatie die tot voorkort draaide op een shared hoisted server. Om het hart van ons bedrijf en de gegevens van onze klanten optimaal te kunnen beveiligen en een up- time van 100% te kunnen garanderen hebben we onze gegevens overgezet naar een dedicated server. Hierbij kan tevens het versturen van data over het web versleuteld, "encrypted", worden gerealiseerd onder het zg. https regiem. Zodra wij dit certificaat binnen hebben zullen wij u daarover informeren.

14-01-2008 e-ATB in 2008 verplicht.
Zoals reeds in de Spoorwegwet van 2005 al aangekondigd is het voor bijzondere voertuigen en historische voertuigen met een v max > 40 km/h verplicht te zijn uitgerust met een vereenvoudigde versie van ATB, e-ATB. Lange tijd is deze apparatuur niet beschikbaar geweest voor de branche maar eind 2007 heeft Lloyd's dit in nauwe samenwerking met IVW op de markt gebracht. Dit betekent concreet dat alle voertuigen voorzien van een InzetCertificaat van na 01-01-2005 voor eind 2008 voorzien moeten zijn van e-ATB. In de certificering hiervan speelt HHC/DRS in samenwerkig met Lloyd's een belangrijke rol. In wk 5 zullen wij u hiervoor verder informeren in de vorm van een nieuwsbrief. Een link naar de nieuwsbrief vindt u hier.
21-12-2007 van Geel naar Oranje??

In de brief van 22 december 2006 meldt ProRail het voornemen om de kleurstelling van waarschuwingskleding te gaan harmoniseren met andere spoorwegen in Europa.

Dit zou betekenen dat baanwerkers, personeel van spoorwegbedrijven en derden oranje waarschuwingskleding zouden gaan dragen en veiligheidsmensen gele waarschuwingskleding zouden gaan dragen. Dit is de praktijk in de meeste grote Europese landen.

Als oorspronkelijke invoeringsdatum was 1 januari 2008 voorzien.

In gesprekken met betrokken partijen is een aantal punten naar voren gebracht; onder andere met betrekking tot de verschillen in zichtbaarheid tussen geel en oranje. Uitgangspunt voor ProRail is dat zij de het gebruik van waarschuwingskleding binnen het infrastructuursysteem wenst te harmoniseren, maar dat deze wens niet mag leiden tot een lager niveau van veiligheid.

Op basis hiervan zal ProRail in januari 2008 een definitief besluit nemen over de kleurstelling van waarschuwingskleding. Wanneer besloten wordt om daadwerkelijk "van geel naar oranje te gaan", zal de invoeringsdatum niet eerder dan 1 januari 2010 zijn. Dit om partijen in dat geval een redelijke afschrijvingstermijn voor bestaande waarschuwingskleding te geven. (bron ProRail)

21-12-2007 In sommige gevallen wordt "Voertuigbegeleider" (VB) ingezet en geen Werktreinbegeleider (WTB); mag dat?

Het VVW geeft (in par. 8.1) aan dat aan de hand van een risico analyse bepaald moet worden of een voertuig dat binnen de buitendienststelling rijdt, moet worden begeleid door een WTB.
Deze analyse kan er toe leiden dat wordt vastgesteld dat een voertuig niet door een WTB begeleid hoeft te worden, c.q. dat geen WTI verplicht is. In het merendeel van de gevallen zal dat het geval zijn als er geen "bijzondere infra elementen" hoeven te worden gepasseerd.

Een aannemer zal er echter vervolgens vanuit zijn werkgeversverantwoordelijkheid voor moeten zorgen dat eventuele "andere" risico's van het rijden met het voertuig binnen de BD, worden beheerst en dat daarvoor afdoende maatregelen worden genomen.

Een aantal bedrijven heeft dit ingevuld door het instellen van de functie van de VB. Het betreft hier een door een werkgever (vanuit zijn verantwoordelijkheid) gekozen beheersmaatregel (weliswaar in de vorm van een persoon) voor het beheersen van de risico's van het rijden met een voertuig binnen een buitendienststelling.

De VB is geen (NVW-)veiligheidskritische functie; opleiding en (eventuele) certificering van de VB is dus verder een zaak van de werkgever.

Uitgangspunt voor de inzet van de VB is dat als een VB een voertuig begeleidt dat "bijzondere infra elementen" moet passeren en in dat verband (één van) de veiligheidskritische taken van de WTB uit paragraaf 2.7.6 van het VVW uitoefent, de inzet van de VB niet conform NVW is. De inzet van een VB is in dit geval dus niet toegestaan. (bron ProRail).
03-12-2007 Klanten Weblog HHC/DRS aangepast.
Met ingang van bovenstaande datum heeft HHC/DRS haar klanten weblog aangepast. Hierdoor is het nu mogelijk het "eigen" gedeelte volledig te bewerken. Tevens kunnen naar eigen inzicht mailadressen worden toegevoegd waarnaar automatisch een melding wordt verstuurd indien er een nieuwe opdrachtbevestiging, rapport, certificaat of factuur gereed staat. Hiermee is een belangrijke klantenwens in vervulling gegaan.
15-09-2007 VolkerRail breidt machinevloot uit.

Voor de vestiging in Duitsland is recent een nieuwe SSP110SW ballastploeg gelevert door Plasser&Theurer. De machine is gebouwd bij Robel in Freilassing. HHC/DRS tekende voor de toelating op BD- en Indienstgesteld spoor. In de aankomende maanden wordt nog een stopmachine geleverd die in geheel Europa ingezet kan worden.


01-09-2007 N
ieuw TCVT schema hijskraan (W3-11).
Per 1 september 2007 is het nieuwe schema periodieke keuring hijskraan (W3-11) in werking getreden. Dit schema vervangt per direct de schema's: W3-01, W3-02, W3-03, W3-05 en W3-06. Een toelichting op het schema vindt u hier.

01-08-2007 Nieuw schema hijsbegeleider.

Binnen TCVT is er een nieuw certificatieschema vastgesteld voor hijsbegeleider. Bij het aanslaan van lasten gaat er helaas nog te vaak iets mis. Daarom is er binnen TCVT een apart persoonscertificaat Hijsbegeleider opgesteld (W4-08). Met het invoeren van dit certificaat wordt vertikaal transport nog veiliger.


06-07-2007 Omzetting hijsbewijs vervalt.

Per 01-07-2007 is de overgangregeling, waarbij het hijsbewijs kon worden omgezet in een TCVT-certificaat, beeindigd. Vanaf nu moet iedereen die een TCVT certificaat van vakbekwaamheid wil behalen hiervoor met goed gevolg het TCVT theorie- en praktijkexamen doorlopen.


01-04-2007 Buitenlandse machinisten en TCVT.

Binnen Europa is vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk. Met enige regelmaat werken buitenlandse machinisten op bouwplaatsen in Nederland. In principe moeten deze machinisten een TCVT-certificaat bezitten, tenzij zij een ontheffing van de Arbeidsinspectie hebben.

De werkgever dient een verzoek tot ontheffing in bij de het Expertisecentrum van de AI (art.7.32 arbobesluit). Hierbij overlegt hij documenten waaruit blijkt:

Voor wie de ontheffing bedoeld is en de ervaring van de werknemer. Wat de aanleiding is van de aanvraag. Het soort werkzaamheden waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd en de werkplek.

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een ontheffing is, dat de machinist goed moet kunnen communiceren met zijn omgeving. Bij een positief oordeel krijgt de werkgever bericht dat de werknemer een praktijktoets moet afleggen. Als deze toets met goed gevolg is doorlopen, krijgt de werkgever een ontheffing van 6 maanden die maximaal een keer kan worden verlengd.


01-04-2007 HHC/DRS blikt terug op een geslaagde RailTech beurs.

Al enige jaren neemt HHC/DRS deel aan de Railtech beurs. Ook in 2007 waren wij van de partij. Mede door de mooie locatie kunnen wij terugblikken op een geslaagde beursdeelname. We spraken met veel relaties en ontmoeten interessante contacten. Wij bedanken iedereen voor hun komst en de leuke gesprekken.


01-03-2007 Strukton breidt materieelvloot uit.

Recentelijk heeft Strukton Railinfra Materieel een aantal nieuwe materieelstukken aan haar vloot toegevoegd.

 • 09-3X Stopmachine
 • 09-16 CSM Stopmachine
 • 08-475 4S Stopmachine
 • 2x MFS100 Silowagens met onderlos tunnels.

Het materieel wordt Europa wijd ingezet van Italië tot Scandinavië. HHC/DRS tekende voor de afname bij Plasser &Theurer.

De machines zijn uitgerust met een scala aan verlichting om aan de EU toelatingscriteria te voldoen.

 


01-02-2007
Arbobeleidsregels worden vervangen en opgeheven.
Door het wijzigen van de Arbowet zijn naast het -besluit en de -regeling ook de beleidsregels gewijzigd. De meeste wijzigingen hebben betrekking op het opschonen van artikelen die niet langer meer geldig waren. De meeste wijzigingen zullen nog plaats gaan vinden doordat werknemers en werkgevers meer mandaat hebben gekregen voorr het maken van "branche" afspraken in zg. Arbocatalogie. Om dit aan te moedigen heeft SZW besloten om hoe dan ook de beleidsregels per 01-01-2010 in te trekken.

01-01-2007 ProRail komt met nieuwe Richtlijn detectie.

ProRail heeft haar richtlijn voor beoordeling van detectiegedrag van materieel gewijzigd. De richtlijn geeft de volgende wijzigingen;

 • verder invulling aan een delta-assessment voor reeds toegelaten gelijksoortig materieel.
 • verkorte doorlooptijd van de uit te voeren detectiemetingen.
 • relatie tussen de frequentie van het berijden van een baanvak.

De nieuwe richtlijn wordt aangeduid als RLN00018V007.


01-01-2007 Nieuwe Regeling tarieven Spoorwegwet.
Met de vermelding in de staatcourant van 21-12-2006 heeft IVW Rail haar tarieven voor uitgifte van o.a. Inzettoelatingen en ontheffingen (VGB) veranderd. Deze veranderingen houdt in veel gevallen een serkte prijsverhoging in voor de bijbehorende leges. Inhoudelijk kunt u hier kennis van nemen op http://www.overheid.nl/.

01-11-2006 Wijziging TCVT certificatieschema Mobiele kranen. (W3).

Al enige tijd zijn de gezamelijke CKI's (certificerende keurings instanties) in samenwerking met de werkkamer drukdoende met het wijzigen van het genoemde schema. Hiervoor zijn de volgende redenen te noemen;

 • wijzigingen door verandering in de stand der techniek.
 • wijziging door toepassing van andere EU regelgeving (EN13000).
 • beter formuleren van de bijbehorende werkinstructie om de interpretatie mogelijkheden van de inspecteurs te verkleinen.
 • uitbreiding van de onderwagen inspectie om een betere uitspraak te kunnen doen over de technische toestand van deze (niet APK-plichtige) onderwagen.

Zodra deze wijzigingen definitief zijn doorgevoerd zullen wij u hierover informeren.


01-10-2006 Erkenning voor kraan keuringen (binnenvaart)schepen.
Recentelijk ontving HHC/DRS Inspecties uithanden van Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Binnenvaart een erkenning voor het keuren van kranen aanboord van schepen zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbsluit art. 7.29. Met deze erkenning kunnen en mogen wij alle hijswerktuigen aanboord van schepen keuren. Voor meer informatie kunt u terecht via ons contact formulier of middel het genoemde telefoonnummer.

01-07-2006 HHC/DRS verhuist naar nieuwe kantoorlocatie.

Zal als in de onderstaande berichten al reeds aangekondigt is het dan toch eindelijk zover, de nieuwbouw locatie aan de Kokkel 4a is klaar en het resultaat mag er zijn getuige onderstaande foto! Voor de goede orde; HHC/DRS is gevestigd in het rechter gedeelte.

30-06-2006 ProRail komt met vernieuwde werkwijze NVW / VVW.

Na inventarisatie van de knelpunten op velerlei fronten is door ProRail een Normkader Veilig Werken (NVW)uitgegeven. Uitwerking en toepassing in de praktijk is te vinden in het hieraan gekoppelde Voorschrift Veilig Werken (VVW). HHC/DRS zal deze veranderingen inventariseren en indien noodzakelijk haar inspectie beleid hierop aanpassen ten behoeve van de door ons uitgevoerde werkplekinspecties in de railinfra. zie ook http://www.hhcdrs.nl//?page=7


01-04-2006 Nieuwbouw locatie bereikt hoogste punt.
01-02-2006 Nieuwbouw locatie vordert gestaagt....

01-09-2005 HHC/DRS bouwt nieuw kantoor.
In de aankomende periode zal voor HHC/DRS Inspecties BV een nieuw kantoor gebouw worden gebouwd niet ver van de huidige lokatie. Door uitbreiding in activiteiten en de te verwachten groei in de toekomst voldoet onze huidige lokatie niet meer aan de wensen. Wij zullen u van tijd tot tijd blijven informeren over de vordereringen. Op de onderstaande foto ziet u de bouwlocatie niet ver van ons huidige kantoor.

01-06-2005 HHC/DRS breidt lijst van verrichtingen onder Accreditatie uit.
De Raad voor Accreditatie heeft met positief resultaat het TCVT-certificatieschema "hoogwerkers" getoest. Hierdoor zijn we instaat om ook hoogwerkers onder accreditatie te inspecteren. Dit certificatieschema is ook de basis geweest voor het uitvoeren van type goedkeuring voor hoogwerkers een nieuwe activiteit in ons keuringsaanbod. Zie ook de website onder "hoogwerkers".

01-05-2005 HHC/DRS erkend door Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Rail.
Onlangs heeft HHC/DRS Inspecties BV een erkenning als keuringsinstantie in het kader van de nieuwe spoorwegwet mogen ontvangen. Hierdoor zijn we instaat om railonderhoudsmachines, wagens en rangeerlocs te beoordelen op infracompatibiliteit de belangrijkste beoordeling voor afgifte van een geldig vervoerscertificaat door IVW Rail. Zie ook onze website "indienstgesteld spoor".

01-03-2005 Railtech 2005.
Als keuringsinstantie voor railonderhoudsmachines is HHC/DRS Inspecties als vanzelfsprekend aanwezig op de Railinfrabeurs van Nederland, Railtech 2005.
Namens onze medewerkers heten wij u van harte welkom op 5 - 6 - 7 April 2005 in de jaarbeurs te Utrecht. U kunt ons hier vinden op het Ingenieursplein.

01-01-2005 Nieuwe Spoorwegwet van kracht.
Op 1 januari 2005 is de nieuwe Spoorwegwet in werking getreden voor de, bij Koninklijk Besluit aangewezen, hoofdspoorwegen. Bij deze wet hoort een groot aantal nieuwe uitvoeringsvoorschriften en besluiten, soms met afzonderlijke bijlagen.
Zie ook onze website "ïndienstgesteld spoor". Indien hierover vragen zijn informeren wij u graag.

01-04-2004 HHC/DRS breidt lijst van verrichtingen onder Accreditatie uit.
De Raad voor Accreditatie heeft met positief resultaat het volgende TCVT-certificatieschema bij HHC/DRS Inspecties BV getoetst.
Keuring Funderingsmachines (TCVT W6-01/11-2002)
Zie ook onze website `Funderingsmachines`.

01-11-2003 Sterk Midden Nederland BV breidt machine vloot uit.

Sterk Midden Nederland uit Bunschoten heeft haar materieelpark uitgebreid met een nieuwe funderingsmachine van het merk JCB welke voor deze specialistische inzet is aangepast door de firma van den Heuvel uit Werkendam. Uniek is hieraan de telescoopgiek waardoor een grote trilblokhoogte kan worden verkregen en het onboard hydroaggregaat voor de voeding van het trilblok.

HHC/DRS Inspecties BV voerde een aantal opstellingsinspecties uit langs het spoor.


01-11-2003 Volker Stevin Rail & Traffic Materieel BV neemt nieuwe stopmachines ingebruik.

Recent zijn door Volker Stevin Rail&TrafficMaterieel BV 2 nieuwe stopmachines van Plasser&Theurer ingebruik genomen.
Dit betreft een 09-3x continue stopmachine en een 08-475 Unimat 4S wisselstopmachine.

HHC/DRS Inspecties BV verzorgde de toelating IVW Rail voor het rijden op indienst gesteld spoor en het TCVT-toelating voor het werken op buitendienst gesteld spoor.

Beide machine tijdens de afname en proefritten te Linz.


01-10-2003 HHC/DRS breidt lijst van verrichtingen onder Accreditatie uit.

De Raad voor Accreditatie heeft met positief resultaat de volgende TCVT-certificatieschema's bij HHC/DRS Inspecties BV getoetst.

 • Periodieke Keuring Mobiele Kranen (TCVT W3-01/06-2002);
 • Periodieke Keuring Hydraulische Grondverzetmachine, aangepast als mobiele hijskraan (TCVT W3-05/11-2002);
 • Periodieke Keuring Autolaadkraan, ingezet voor hijswerk (TCVT W3-06/11-2002).

01-09-2003 TCVT Certificatieschema's basis voor wettelijke verplichte periodiekekeuring

Het Staatsblad (2003 315) bericht dat de bepalingen uit het Arbobesluit omtrent het keuringsregime van hijskranen zijn overgeheveld naar de warenwetgeving (Warenbesluit machines)
Tegelijkertijd is in de Staatscourant (18 augustus 2003, nr. 157 / pag. 28) aangegeven dat de basis voor de wettelijk verplichte keuring niet meer bestaat uit de beoordelingsformulieren en beproevingsprogramma's vermeld in een bijlage bij de Arboregeling.
De wettelijke basis voor de periodieke keuring van hijskranen bestaat vanaf 1 september uit de volgende certificatieschema's van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT):

 • Periodieke Keuring Mobiele Kranen (TCVT W3-01/06-2002);
 • Periodieke Keuring Torenkraan (TCVT W3-02/09-2000);
 • Periodieke Keuring Mobiele Torenkraan (TCVT W3-03/09-2000);
 • Periodieke Keuring Hydraulische Grondverzetmachine, aangepast als mobiele hijskraan (TCVT W3-05/11-2002);
 • Periodieke Keuring Autolaadkraan, ingezet voor hijswerk (TCVT W3-06/11-2002).

Tevens is nu de huidige 3-2-2 regeling vervangen door een 2-2-2 regeling. Dat wil zeggen dat niet meer 3 jaar, maar twee jaar, na de eerste ingebruikneming er een wettelijk verplichte tweejaarlijkse periodieke keuring dient plaats te vinden.


01-08-2003 Nieuw certificatieschema Railinframachines van kracht.

Het TCVT Certificatieschema TCVT W5-01/07-2003 is op 5 juni 2003 door het Centraal College van Deskundigen Verticaal Transport vastgesteld en goedgekeurd.
Bij de inzet van de werktuigen op en/of aan de railinfrastructuur is er sprake van railinfra-gerelateerde risico's. Vanwege deze risico's worden aan de railinframachines en de inzet ervan, op buitendienst gesteld spoor, specifieke eisen gesteld.Deze eisen hebben een tweeledig karakter:

eisen m.b.t. de eigenschappen van de railinframachine;
- eisen m.b.t. het gebruik van de railinframachine.
Deze specifieke eisen zijn in dit certificatieschema geformuleerd en zijn uitsluitend gericht op het vermijden, dan wel verminderen van de risico's op het gebied van veiligheid en beschikbaarheid van de railinfrastructuur.
Dit certificatieschema treedt in werking op 01-07-2003. Het vorige certificatieschema, met de wijzigingsbladen 001, 002 en 003, vervalt op 01-08-2003.
Voor informatie over inspectie's of vragen over dit schema kunt u altijd contactmet HHC/DRS opnemen.