HHC / DRS - Supporting your local and European ambitions.

Verklaring onafhankelijkheid

ONAFHANKELIJKHEID, ONPARTIJDIGHEID EN INTEGRITEIT

De directie van HHC/DRS B.V. (hierna HHC/DRS) verklaart dat zij onafhankelijk is ten opzichte van alle betrokken partijen.

HHC/DRS, en haar personeel dat verantwoordelijk is voor de inspectie, mogen niet de ontwerper, vervaardiger, leverancier, installateur, inkoper, eigenaar, gebruiker of onderhoudsuitvoerder zijn van de objecten die zij inspecteren, noch de gemachtigde vertegenwoordiger van een of meer van deze partijen. HHC/DRS is NEN-EN-ISO/IEC 17020 geaccrediteerd type A en NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 geaccrediteerd. Recent is d.m.v. interne toetsing ook vastgesteld dat HHC/DRS voldoet aan de criteria voor onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit zoals deze zijn vastgelegd in EN-EN-ISO/IEC 17065:2012.

HHC/DRS, en haar personeel dat verantwoordelijk is voor managementsysteem certificatie, mogen niet betrokken zijn bij de te certificeren organisatie bij advies, ontwikkeling of onderhoud van het te certificeren systeem noch de gemachtigde vertegenwoordiger van een of meer van deze partijen.

HHC/DRS en haar personeel mogen zich niet inlaten met activiteiten die tegenstrijdig kunnen zijn met de onafhankelijkheid van hun oordeel en hun integriteit met betrekking tot hun inspectie- en certificeringsactiviteiten.

Alle geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de diensten van HHC/DRS. Er worden geen buitensporige financiële of andere voorwaarden worden gesteld. De procedures volgens welke HHC/DRS werkt, worden op een niet-discriminerende wijze toegepast.

Om aan dit beleid een passende invulling te geven heeft ieder personeelslid een exemplaar van “Gedragsregels – Medewerkers” getekend (D022a). Daarnaast is door toeleveranciers die vanwege hun dienst toegang hebben tot de processen en hieraan gerelateerde gegevens een “Gedragsregels – Leveranciers” (D022b) getekend.

Personeel betrokken bij systeemcertificatie- of productcertificatie werkzaamheden hebben een aanvullende verklaring getekend betreffende geheimhouding, onafhankelijke oordeelsvorming en integriteit. Deze verklaring wordt periodiek besproken tijdens het functionerings- en/of beoordelingsgesprek. Tevens zijn hun nevenactiviteiten geïnventariseerd (middels een formulier D022c) die als input gebruikt worden voor de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Uitbesteding of sub-contracting van werkzaamheden wordt niet gedaan.

Het proces met betrekking tot bekendmaking, uitleg en periodieke evaluatie in relatie tot onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitshandboek.

Ten behoeve van inspectie en systeemcertificatie is zijn risicoanalyses belangen gemaakt. Minimaal jaarlijks  worden de risicoanalyses geëvalueerd tijdens de directiebeoordeling. Ook zal de commissie (ACBO) die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van HHC/DRS beoordeeld dit jaarlijks uitvoeren en ervan verslag uitbrengen. Hiertoe komen zijn minimaal jaarlijks bijeen en mogen zij alle benodigde informatie (ook gedurende het jaar) opvragen die zij hiervoor nodig denken te hebben.

De commissie heeft als taak de bescherming van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid door toezicht te houden op de activiteiten van HHC/DRS, het minimaal jaarlijks evalueren van de besluitvormingsprocessen, het beoordelen van de financiële bronnen van inkomsten en het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen.

De commissie heeft als bevoegdheid dat zij onafhankelijk actie mag ondernemen als hun advies door de directie van HHC/DRS niet wordt eerbiedigt.

Indien gedurende het jaar zich nieuwe risico’s voordoen dan zal de risicoanalyse worden aangepast en zal de risicoanalyse worden gecommuniceerd met de leden van de commissie.