HHC / DRS - Supporting your local and European ambitions.

Beleidsverklaring

BELEIDSVERKLARING

De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd ten aanzien van kwaliteit:

  • De kwaliteit van de werkzaamheden moet voldoen aan de hieraan gestelde eisen.
  • Het kwaliteitssysteem moet voldoen en blijven voldoen aan
    • NEN-EN 17020 type A
    • NEN-EN 17021-1
    • NEN-EN 17065
  • De geleverde kwaliteit moet een basis vormen voor het aangaan en onderhouden van duurzame relaties met klanten vanuit een zakelijke en klantgerichte opstelling
  • De bereikte deskundigheid van het personeel moet worden onderhouden en vergroot om blijvend toegevoegde waarde aan de klant te kunnen leveren.

Om invulling te kunnen geven aan deze uitgangspunten zijn enerzijds middelen, tijd en faciliteiten nodig en anderzijds is samenwerking en overleg met alle betrokkenen  onontbeerlijk.  Daarom zal er voldoende aandacht worden besteed aan het opleiden en trainen van  medewerkers en zullen ook klanten worden gehoord om tot een afgestemde dienstverlening te komen.

Er is gekozen voor integrale kwaliteitszorg. Dit is een continu proces waarbij door kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging gestreefd  wordt naar kwaliteitsverbetering.

De directeur en de managers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de kwaliteitssystemen en het behouden van accreditatie. De directeur is aangewezen als directievertegenwoordiger voor het kwaliteitsmanagementsysteem.

Jaarlijks wordt een ondernemingsplan opgesteld met concrete doelstellingen.  Deze doelstellingen worden per kwartaal geëvalueerd.

Gereedschappen voor verbeteringen zijn onder andere het meldingssysteem, de management review en de interne – en externe audits.

Het kwaliteitshandboek zoals weergegeven in Quality Insight (QI) geeft de bedoelingen van  HHC/DRS juist weer.

De directie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle middelen die benodigd zijn om het gewenste kwaliteitsniveau  te behalen en accreditatie mogelijk te maken en te behouden.

 

mei 2019

 

Ing. Huib Oostdijk

Directeur HHC/DRS